اهداف انکشاف پایدار چیست؟اهداف انکشاف پایدار یا Sustainable Development Goals (SDGs) مجموعه‌ای از اهداف هفده گانه جهانی اند که از سوی سازمان ملل متحد به منظور انکشاف و دگرگونی جهان در نظر گرفته شده اند. این اهداف از سال 2015 تا 2030 اجرا می‌شوند.

هدف 1: پایان فقر
به تمام انواع فقر در هر کجا که باشند پایان داده شود.

هدف 2:  پایان گرسنگی
گرسنگی در همه جا پایان داده شود، مردم به امنیت غذایی و تغذیه سالم برسند، و کشاورزی پایا نیز رشد داده شود.  

هدف 3: بهداشت و سلامتی
زندگی سالم تضمین گردد و سطح سلامتی برای همه در همه سنین بهبود یابد.

هدف 4: آموزش با کیفیت
آموزش با کیفیت برای همه مساویانه میسر و فرصتهای یادگیری برای همه در هر سن فراهم شود.  

هدف 5: برابری جندر
برابری جندر در همه جا تضمین شده و زنان و دختران در عرصه‌های مختلف توانمند گردند.

هدف 6: آب پاک و بهداشت
آب پاک و سالم در دسترس همه قرار گیرد و امکانات بهداشتی برای همه فراهم شود.

هدف 7: انرژی پاک وارزان
دسترسی به منابع انرژی ارزان، مطمین، پایا و مدرن برای همه فراهم شود.

هدف 8: کار مناسب و رشد اقتصادی
به همه مردم کار مناسب فراهم شود و اقتصاد پایا و فراگیر در همه جا رشد داده شود.

هدف 9: صنعت، نوآوری و زیربنا
زیرساخت‌های مقاوم در همه جا ایجاد شود و صنعت پایا همراه با نوآوری‌ها فراهم گردد.

هدف 10: کاهش نابرابری
هرگونه نابرابری در درامدهای مالی در هرکجا کاهش یابد.

هدف 11: شهرها و جوامع پایدار
شهرها و زیستگاه‌های بشری امن و پایا شود.

هدف 12: توليد و مصرف مسوولانه
الگوهای پایدار به گونه مسوولانه تولید و مصرف گردند.

هدف 13: اقدام برای اقليم
برای مبارزه با تغییر آب و هوا و خطرات ناشی از آن به گونه فوری اقدام صورت گیرد.

هدف 14:  زنده‌گی زیر آب
به زنده‌گی حیوانات زیرآب توجه جدی صورت گیرد.

هدف 15: زنده‌گی روی زمین
محیط زیست حفظ و جنگلات به گونه پایا مدیریت شوند، همچنین بیابان‌زایی‌ها، فرسایش زمین و ازدست رفتن تنوع زیستی در روی زمین نیز متوقف شوند.

هدف 16: صلح، عدالت و نهادهای نیرومند
جوامع صلح‌آمیز و فراگیر برای توسعه پایا رشد یابند، دسترسی به عدالت برای همه و ساخت موسسات کارا، قابل اعتماد برای همه فراهم شود.

هدف 17: همکاری برای اهداف
ابزارهای پیاده‌سازی اهداف رشد یابند و همکاری‌های جهانی برای رسیدن به اهداف انکشاف پایدار احیا شود.