جوایز

جوایز
•    برای سه بهترین عکس‌ مرتبط با SDGs؛ جایزه اول، دوم و سوم ( 700، 500 و 300 دالری پول نقد).
•    هفده جایزه جداگانه 200 دالری برای 17 عکس بهتر؛‌ بیان کننده محتوای اهداف هفده گانه انکشاف پایدار.
•    سه جایزه 200 دالری برای بهترین عکس‌های که توسط تلفون همراه گرفته شده اند.