شرایط شمولیت

ویژه‌گی‌های تخنیکی عکس‌ها
•    نوعیت کمره برای عکس برداری مهم نیست، شما میتوانید با استفاده از تلفون‌های همراه تان عکس بگیرید.
•    عکس‌های که با استفاده از بعضی از برنامه ها دستکاری شده و یا هم سکن شده باشند پذیرفته نخواهند شد.
•    فارمت عکس باید JPEG باشد، و به خاطر اپلود آن در صفحه انترنت اندازه عکس از 2MB پایین و از 3MB  بالاتر نباشد.
•    عکس‌های که ریزولوشن (کیفیت) آن پایین باشد پذیرفته نمیشوند.
•    هرعکس باید دربرگیرنده نام عکاس، تاریخ، موقعیت و موضوع عکس باشد.
•    اگرانداه یک فایل بیشتراز 6MB باشد باید توسط ایمیل ارسال گردد، اگرچندین فایل ضمیمه باشند، درآنصورت هرایمیل باید بزرگتراز 6MB نه باشد.