شرایط کاپی رایت

حق چاپ – Copyright  و برخی نقاط مهم

•    عکس‌ها باید بیانگر اهداف هفده گانه انکشاف پایدار باشند.
•    هر عکس باید یک هدف را بیان کند.
•    تمام عکس‌ها باید درجریان سال 2017 گرفته شده باشند.
•    شما به منظور عکس برداری برای انتخاب هر هدف (SDGs) دست باز دارید.
•    هرگونه عکس بدون در نظرداشت نوعیت کمره که با آن برداشته شده است پذیرفته میشود.
•    هر کس میتواند الی 5 قطعه عکس برای هر هدف ارسال کند.
•    عکس‌ها باید این توضیحات را داشته باشند: عکس در مورد چی است، درکجا گرفته شده، چه وقت گرفته شده، درعکس کی است و چه میکند و با موضوع SDGs یا اهداف انکشاف پایدار چه رابطه دارد.
•    UNDP حق چاپ و استفاده غیر انحصاری عکس‌های این مسابقه را بخاطر بلند بردن آگاهی عامه در مورد SDGs در تمام جهان را خواهد داشت.
•    هرعکسی را که به مسابقه ارسال میکنید باید گیرنده آن خودتان باشید و حق چاپ آن از خود شما باشد.
•    عکس‌ها باید قبلا در مسابقه دیگر به کار نرفته و نمایش داده نشده باشد.
•    در صورت به کارگرفتن عکس‌ها در آینده، نام عکاس گرفته میشود.
•    تاریخ پایانی شمولیت 10 جولای 2017 میباشد.